Saopštenje za medije - SP Laboratorija

Bečej, 20.02.2013. - SP laboratorija, jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji, u utorak 12. februara 2013. godine primila je dva odvojena zahteva za analizu mleka: od strane Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne pokrajine Vojvodine.

Uzorkivači SP laboratorije su, u skladu sa definisanom procedurom, istog dana prikupili uzorke mleka, sprovedena je analiza HPLC metodom i rezultati su dostavljeni klijentima 18.02.2013. godine.

SP laboratorija, kao i sve akreditovane institucije ovog tipa bilo u zemlji ili inostranstvu, nije ovlašćena da saopštava rezultate izvršenih analiza u javnosti, jer su oni vlasništvo klijenata koji analize naručuju i isključivo naručilac može saopštiti rezultate.

Uz dozvolu naručilaca analize preostale količine uzoraka korišćenih u analizi, SP Laboratorija može da ponudi na ponovljena ispitivanja svim nadležnim institucijama. Takođe, na raspolaganju smo da sa svim laboratorijama koje su učestvovale u analizi mleka u ovom periodu, razmenimo informacije o metodologiji rada.

O SP LABORATORIJI

SP Laboratorija na godišnjem nivou vrši ispitivanje oko 40.000 uzoraka hrane za ljudsku i životinjsku ishranu, a po zahtevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravlja, Uprave za veterinu i velikog broja međunarodnih i domaćih proizvođača.

SP Laboratorija je jedna od prvih akreditovanih laboratorija u Srbiji, akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije. Prva akreditacija je izvršena 2001 godine. Nakon potpisivanja sporazuma Akreditacionog tela Srbije i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija, SP Laboratorija dobija status medjunarodno priznate. Aktuelni sertifikat o akreditaciji, nakon druge reakreditacije, je izdat 2011. godine i važi do 2015. godine (sertifikat dostupan na veb sajtu Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs).

O METODI ZA ISPITIVANJE

SP Laboratorija vrši ispitivanje Aflatoksina M1 u mleku po metodi: SRPS EN ISO 14501:2011 - Mleko i mleko u prahu - Odredjivanje sadržaja aflatoksina M1 - Prečišćavanje imunoafinitetnom hromatografijom i određivanje tečnom hromatografijom visoke performanse.

Metoda je izuzetno visoke osetljivosti jer se za prečišćavanje uzorka koriste strogo selektivne imunoafinitetne kolone a određivanje se vrši jednom od najsavremenijih tehnika u analizi hrane HPLC, odnosno tečnom hromatografijom visokih performansi. Za sprovođenje ovih analiza SP laboratorija je akreditovana od strane nacionalnog Akreditacionog tela Srbije.

DODATNE INFORMACIJE O SP LABORATORIJI

SP Laboratorija je jedna od najsavremenijih laboratorija u Srbiji, koja se svojim kapacitetima i kredibilitetom svrstava u red međunarodno referentnih laboratorija, što se svakodnevno potvrđuje učešćem u internacionalnim međulaboratorijskim ispitivanjima i arbitražom po pitanju kvaliteta za inostrane kompanije. Akreditovana je, između ostalog, za ispitivanje kvaliteta i bezbednosti hrane za ljude i životinje, za ispitivanje vode, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, ispitivanje zemljišta.

Laboratorija raspolaže sa 2500m2 najkvalitetnije opremljenog laboratorijskog prostora, koji ispunjava zahteve rigoroznih standarda laboratorijske prakse u pogledu temperature, vlažnosti, ventilacije, osvetljenja i higijenske zaštite; pri čemu raspored i opremljenost prostorija onemogućava unakrsnu kontaminaciju uzoraka.

U laboratoriji se uz ispitivanja genetske modifikovanosti, mikrobiološke ispravnosti, ispitivanje pesticida, teških metala i metaloida, radioaktivnih izotopa, vitamina, antibiotika, hemijskog sastava, veštačkih zaslađivača, konzervanasa i aminokiselinskog sastava, vrše i fizičko-hemijska ispitivanja određivanja mikotoksina, među kojima i aflatoksina.

U SP Laboratoriji je zaposleno preko 130 stručnjaka koji koriste savremenu opremu za ispitivanje, standardne metode analiza po standardima SRPS, ISO, SRPS ISO, metode AACC, AOCS, AOAC i druge. Sistem kvaliteta je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.