Victoria Starch d.o.o.

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group,  registrovana je za proizvodnju skroba i njegovih derivata. Planirano investiranje u industriju skrobarstva otvorilo bi nove potencijale za tržišni plasman proizvoda koji imaju primenu u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, papirnoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

U novoizgrađenom objektu u Zrenjaninu 2012. godine instalirana je oprema za proizvodnju peleta od poljoprivredne biomase, a kontinualna proizvodnja agro peleta započela je sredinom 2013. godine. Agro pelet je proizvod koji se dobija presovanjem biomase pod visokim pritiskom, bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage. Peletirnica u proizvodnom procesu kao sirovinu koristi slamu od soje, pšenice i kukurozovinu. Osim energetske uštede, pelet je i ekološki prihvatljiv energent za najširu primenu, od peći i kamina u domaćinstvima do velikih energetskih postrojenja.